Vítejte na stránkách

SLEZSKÉ KAMENOLOMY A.S

- JSME SPOLEČNOST ZABÝVAJÍCÍ SE
TĚŽBOU A ZPRACOVÁNÍM KAMENE

 OZNÁMENÍ O PRODEJI ZÁVODU

 

Společnost Slezský kámen a.s. „v konkurzu“, IČ: 45192154, se sídlem Josefa Hory 679, 790 01 Jeseník,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod spisovou značkou B 375 (dále jen „Prodávající“)

uzavřela v souladu s § 2079 a násl. ve spojení s § 2175 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. , občanského zákoníku, v platném znění (dále též „OZ“)

a dále dle § 290 a násl. zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),

ve znění pozdějších předpisů (dále též „IZ“) dne 26.1.2016 Smlouvu o prodeji závodu  (dále jen „Smlouva“)

se společností Slezské kamenolomy a.s., IČ: 29243661, se sídlem Lagnovská 669,742 83, Klimkovice,

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou B 6227 (dále jen „Kupující“),

jejímž předmětem byl prodej závodu Prodávajícího fungující pod názvem Slezský kámen (dále jen „Závod“) Kupujícímu.

 

Účinností Smlouvy přecházejí na Kupujícího všechna práva a závazky, na které se prodej vztahuje,

včetně práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů k zaměstnancům prodávaného závodu.

 

Dluhy Prodávajícího (pohledávky proti Prodávajícímu) vztahující se k Závodu vzniklé před účinností

Smlouvy nebo mající původ v okolnostech nastalých před účinností

Smlouvy na Kupujícího v souladu s §291 odst. 1 IZ nepřecházejí, § 2177 odst. 1 OZ se tedy neuplatní.

 

Prodávající tímto oznamuje všem věřitelům, dlužníkům a zaměstnancům Závodu, že smlouva nabyla účinnosti.

 

Pohledávky věřitelů Prodávajícího vzniklé přede dnem účinnosti Smlouvy budou v závislosti na jejich charakteru uspokojeny v souladu s insolvenčním zákonem.

 

Závazky vztahující se k Závodu vzniklé po dni účinnosti Smlouvy bude hradit Kupující.

 

V Olomouci dne 1.3.2016

 

 

 

Mgr. Ivo Šotek, insolvenční správce

 zpět

 

Novinky
Vloženo:8.10.2013
:: root